Posibilidades da realidade aumentada nos mapas, por Blaise Agüera y Arcas

Blaise Agüera y Arcas traballa na arquitectura de mapas para Microsoft en Bing Maps. Neste vídeo amosa algunhas das posibilidades que ofrece a realidade aumentada a través dos mapas. É interesante ter en conta estas novas ferramentas á hora de contar historias e redimensionar os discursos narrativos dos cibermedios en determinados casos onde, por exemplo, os mapas contan cunha especial relevancia informativa.

Perfil de Blaise Agüera y Arcas

Living Stories: unha nova fórmula de presentar historias na rede

Living Stories é o último experimento que Google Labs acaba de facer público no ámbito da narrativa dixital. O proxecto conta coa colaboración de dous medios de renome dos EUA como son The New York Times e The Washington Post.
Este novo servizo busca presentar a cobertura completa dos medios sobre un determinado tema baixo unha visualización cronolóxica a través dunha liña do tempo. Ademais, outras noticias secundarias relacionadas dalgún xeito co tema principal tamén se poñen a disposición do lector nun segundo plano de navegación. Ademais, usuarios que se adentren neste novo experimento do laboratorio de aplicacións da compañía de Silicon Valley verán como a aplicación recorda a súa navegación previa para aforrarlles ler cousas que xa leron. Sen dúbida, a xente de Google Labs está traballando na ampliación e renovación dos horizontes e estándares da narrativa dixital. A continuación tedes unha demostración das posibilidades de Living Stories.

[lang_gl]Nace Cabozo, a nova comunidade web galega[/lang_gl] [lang_es]Nace Cabozo, la nueva comunidad web gallega[/lang_es]

[lang_gl]O 14 de febreiro de 2008 Antonio Mariño, viveirense emigrado a Alemaña, programou o que co paso do tempo se converteu no Facebook galego, Cabozo.

Cabozo

Antonio Mariño emigrou a Alemaña hai anos e no seu afán de manter o contacto cos seus amigos e familia elaborou unha páxina web que lle permitise comunicarse con eles na distancia. Co paso do tempo o novo lugar de encontro converteuse nunha rede social que ten o galego como lingua principal e Mariño implementou ferramentas e melloras baixo demanda dos seus fieis usuarios, os seus coñecidos. Así chegou o chat, a posibilidade de subir imaxes e vídeos e enviar mensaxes privadas. O software libre está presente dende o primiero momento como a única tecnoloxía empregada e, a día de hoxe, a rede social Cabozo está programada en PHP correndo sobre Linux CentOS con Apache e MySQL.
O boca a boca entre a comunidade natal de Antonio Mariño, Viveiro, e o espallamento por Galiza das virtudes desta nova rede social fixeron que, unha vez aberta ao público xeral Cabozo pasara de ter 30 usuarios a ter 250 en tan só 25 días. Na actualidade son máis de 400 os cabozeiros que empregan este novo espazo na rede para comunicarse cos seus amigos e desenvolver a súa vida social no entorno dixital.[/lang_gl] [lang_es]El 14 de febrero de 2008 Antonio Mariño, viveirense emigrado a Alemania, programó lo que con el paso del tiempo se ha convertido en el Facebook gallego, Cabozo.

Cabozo

Antonio Mariño emigró a Alemania hace años y en su afán por mantener el contacto con sus amigos y familiares elaboró una página web que le permitiese comunicarse con ellos a distancia. Con el paso del tiempo el nuevo lugar de encuentro se ha convertido en una red social que tiene la lengua gallega como idioma principal y Mariño ha implementado herramientas y mejoras bajo la demanda de sus fieles usuarios, sus amigos y conocidos. Así llegó el chat, la posibilidad de subir imágenes y vídeos y enviar mensajes privados. El software libre está presente desde el primer momento como la única tecnología empleada y, a día de hoy, la red social Cabozo está programada en PHP empleando Linux CentOS con Apache y MySQL.
El boca a boca entre la comunidad natal de Antonio Mariño, Viveiro, y la rápida transmisión de la noticia por Galicia de las virtudes de esta nueva red social ha hecho que, una vez abierta al público general Cabozo pasara de tener 30 usuarios a tener 250 en tan solo 25 días. En la actualidad son más de 400 los que emplean este nuevo espacio en la red para comunicarse con sus amigos y desenvolver su vida social en el entorno digital.[/lang_es]

[lang_es]Joost nos ofrece una selección de canales online en alta calidad, ahora sin necesidad de descarga de software[/lang_es] [lang_gl]Joost ofrécenos unha selección de canles online en alta calidade, agora sen necesidade de descarga de software[/lang_gl][lang_en]Joost offers us a selection of channels online in high quality, now without software download required[/lang_en]

[lang_es]Joost fue una de las primeras propuestas de televisión online de calidad. Al igual que Veoh y otras experiencias en la misma linea, Joost nos permitía acceder a la visualización de contenidos de una amplia selección de canales online en alta calidad, pero hasta el momento, para la visualización de los contenidos completos era necesario descargarse un software.

Joost lanza ahora una nueva versión en la que podemos acceder a los contenidos directamente desde la web, sin necesidad de descargas. Lo atractivo de esta web es la alta calidad de la imagen emitida y la amplia selección de canales. La mayor parte de los contenidos están en inglés, pero podemos visualizar películas completas en español, programas en portugués…[/lang_es] [lang_gl]Joost foi unha das primeiras propostas de televisión online de calidade. Do mesmo xeito que Veoh e outras experiencias na mesma liña, Joost permitíanos acceder á visualización de contidos dunha ampla selección de canles online en alta calidade, pero ata o momento, para a visualización dos contidos completos era necesario descargarse un software.

Joost lanza agora unha nova versión na que podemos acceder aos contidos directamente desde a web, sen necesidade de descargas. O atractivo desta proposta é a alta calidade da imaxe emitida e a ampla selección de canles. A maior parte dos contidos están en inglés, pero podemos visualizar películas completas en español, programas en portugués…[/lang_gl] [lang_en]Joost was one of the first proposals of online television of quality. Just like Veoh and other experiences in the same way, Joost permitted us to view contents of an extensive selection of channels online in high quality, but up to now, for the viewing of the complete contents was necessary to download a software.

Joost offers now a new version in which we can view the contents directly son the web, without downloads. The attraction of this web is the high quality of the image and the extensive selection of channels. Most of the contents are in English, but we can visualize complete movies in Spanish, programs in Portuguese…[/lang_en]

[lang_es]Google Insights: una herramienta para conocer actitudes e intereses de los internautas[/lang_es][lang_gl]Google Insights: unha ferramenta para coñecer as atitudes e os intereses dos internautas[/lang_gl]

[lang_es]

La herramienta Google Insights, lanzada en el mes de agosto, nace para ayudar a anunciantes y marketers a conocer el comportamiento de los usuarios de la red. Google Insights nos permite conocer cuáles han sido las principales búsquedas de los internautas atendiendo a una serie de criterios como distribución geográfica, temporal o categoría.

Sin duda Google Insights se puede convertir en una interesante herramienta para la investigación relacionada con la comunicación online, no podemos olvidar que Google es el motor de búsqueda preferido por los usuarios de Internet. Es interesante observar cómo las preferencias de búsqueda varían en función de las noticias o los acontecimientos más destacados de cada jornada.

Como anécdota destacar que el principal término de búsqueda de los españoles desde el año 2004 a la actualidad ha sido el del portal Youtube. Teniendo en cuenta que el portal no es lanzado hasta el año 2005 podemos apreciar la importancia que ha adquirido la distribución de video por Internet en los últimos años.

[/lang_es] [lang_gl]A ferramenta Google Insights, lanzada no mes de agosto, nace para axudar a anunciantes e marketers a coñecer o comportamento dos usuarios da rede. Google Insights permítenos coñecer cales foron as principais procuras dos internautas atendendo a unha serie de criterios como distribución xeográfica, temporal ou categoría.

Sen dúbida Google Insights pódese converter nunha interesante ferramenta para a investigación relacionada coa comunicación online, non podemos esquecer que Google é o motor de procura preferido polos usuarios de Internet. É interesante observar como as preferencias de procura varían en función das noticias ou os acontecementos máis destacados de cada xornada.

Como anécdota destacar que o principal término de procura dos españois desde o ano 2004 á actualidade foi o do portal Youtube. Tendo en conta que o portal non é lanzado ata o ano 2005 podemos apreciar a importancia que adquiriu a distribución de video por Internet nos últimos anos.
[/lang_gl] [lang_en]The tool Google Insights, launched in August, is born to help advertisers and marketers to know the behavior of the Internet users. Google Insights allows us to know which have been the principal searches of the internauts attending geographical, temporary distribution or category criteria.

Undoubtedly Google Insights can turn into an interesting tool for online communication research, we cannot forget that Google is the engine of search preferred by the Internet user. It is interesting to observe how the preferences of search change depending on the news or the events most distinguished from every day.[/lang_en]

insights.jpg

[lang_gl]Como relacionar 1200 elementos cunha interface en Digital Vaults[/lang_gl][lang_es]Como relacionar 1200 elementos con una interface en Digital Vaults[/lang_es][lang_en]Digital Vaults, 1200 records, only one interface[/lang_en]

[lang_gl] O equipo de Second Story deulle unha volta máis á arquitectura da información nas páxinas web coa interface deseñada para o proxecto Digital Vaults, que conta cun portal onde se almacenan máis de 1200 documentos do Arquivo Nacional dos Estados Unidos.
A proposta desta experiencia consiste en relacionar os documentos -como fotografías, imaxes de documentos e textos dixitalizados- de maneiras que non son usuais co obxectivo final de achegar parte dos arquivos e patrimonio documental do Arquivo Nacional a través desta exposición virtual a un público para o que, seguramente, pasaría desapercibido.
O usuario pode acceder aos documentos, navegar por eles valéndose das rutas preestablecidas e coñecer as moitas veces insólitas relacións que os acontecementos narrados por eses documentos e os personaxes que os protagonizan establecen entre si. Se o que busca o usuario é unha experiencia propia, tamén pode escoller un punto de partida para logo mesturar os recordos no panel principal, a modo de mesa de escritorio, onde terá a oportunidade de escoller elementos e ver o tipo de relación que existe entre eles.
O sitio web permite tamén aos usuarios empregar os recordos visuais achegados, facer pósters derivados das imaxes e incluso composicións visuais, ao tempo que permite gardar virtualmente os documentos consultados e crear coleccións propias.
Por todas estas características, e por moitas máis, a páxina está nominada aos Oscars da web, os premios Webby. Unha proposta a de Second Story a ter en conta na arquitectura da información para a web.
[/lang_gl] [lang_es] El equipo de Second Story le ha dado una vuelta más a la arquitectura de la información en las páginas web con la interfaz diseñada para el proyecto Digital Vaults, que cuenta con un portal donde se almacenan más de 1200 documentos del Archivo Nacional de los Estados Unidos.
La propuesta de esta experiencia consiste en relacionar los documentos -como fotografías, imágenes de documentos y textos digitalizados- de maneras que no son usuales con el objetivo final de acercar parte de los archivos y patrimonio documental del Archivo Nacional a través de esta exposición virtual a un público para el que, seguramente, pasaría desapercibido de otro modo.
El usuario puede acceder a los documentos, navegar por ellos valiéndose de las rutas preestablecidas y conocer las muchas veces insólitas relaciones que los acontecimientos narrados por esos documentos y los personajes que los protagonizan establecen entre sí. Si lo que busca el usuario es una experiencia propia, también puede escoger un punto de partida para luego mezclar los recuerdos en el panel principal, concebido a modo de mesa de escritorio, donde tendrá la oportunidad de escoger elementos y ver el tipo de relación que existe entre ellos.
El sitio web permite también a los usuarios emplear los recuerdos visuales, hacer pósters derivados de las imágenes e incluso composiciones visuales, a la vez que permite guardar virtualmente los documentos consultados y crear colecciones propias.
[/lang_es] [lang_en] The people of Second Story has given a new point of view to the architecture of the information in the web with the interface designed for the Digital Vaults project , that counts on a vestibule where National Archives of the United States is stored more than 1200 documents. The proposal of this experience consists of relating documents – as photographies, images of documents and digitalized texts- of ways that are not usual with the final mission to approach part of the archives and documentary patrimony of the National Archives through this virtual exhibition to a public for whom, surely, it would happen unnoticed otherwise.
The user can accede to documents, to sail by them using itself the pre-established routes and to often know the unusual relations that the events narrated by those documents and the personages who carry out them establish to each other. If the user is looking for an own experience, also he can choose a departure point soon to mix the memories in the main panel, conceived as a table, where he will have the opportunity to choose elements and to see the type of relation that exists among them.
The Web site also allows the users to use the visual memories, to even do posters derived from the images and visual compositions, simultaneously that allow to keep consulted documents virtually and to create own collections.
[/lang_en]

[lang_es]Es tan importante desarrollar una nueva herramienta como saber venderla[/lang_es][lang_gl]É tan importante desenvolver unha nova ferramenta como saber vendela[/lang_gl] [lang_en]It is so important to develop a new tool like to be able to sell it[/lang_en]

[lang_es] Moodstream es una nueva herramienta cuyos creadores definen como una utilidad para generar inspiración. Su concepción como herramienta online no es muy diferente de otras experiencias que conocemos en las que a partir de una base de datos en la que se almacenan contenidos audiovisuales por etiquetas, éstas son recuperadas generando presentaciones más o menos atractivas o curiosas. Lo interesante de Moodstream es la técnica con la que se trata de llegar a los usuarios. No distando mucho en concepción de otras experiencias que se venden como dispositivos de relajación en línea, Moodstream presume de ser una herramienta útil para generar inspiración, una inspiración que nos llevará por caminos inesperados. Sin duda lo novedoso es la forma en la que sus creadores han sabido presentarla al público.

mood.jpg

[/lang_es] [lang_gl] Moodstream é unha nova ferramenta cuxos creadores definen como unha utilidade para xerar inspiración. A súa concepción como ferramenta online non é moi diferente doutras experiencias que coñecemos nas que a partir dunha base de datos na que se almacenan contidos audiovisuais por etiquetas, estas son recuperadas xerando presentacións máis ou menos atractivas ou curiosas. O interesante de Moodstream é a técnica coa que se trata de chegar aos usuarios. Non distando moito en concepción doutras experiencias que se venden como dispositivos de relaxación en liña, Moodstream presume de ser unha ferramenta útil para xerar inspiración, unha inspiración que nos levará por camiños inesperados. Sen dúbida o novedoso é a forma na que os seus creadores souberon presentala ao público.
mood.jpg
[/lang_gl]
[lang_en] Moodstream is a new tool which creators define as a utility to generate inspiration. His conception like online tool  is not very different from other experiences that we know in that from a database in which audio-visual contents are stored by tags, they are recovered generating more or less attractive or curious presentations. The interesting thing of Moodstream is the way used to reach users. Not being far in conception from other experiences selled as devices of easing online, Moodstream presumes to be a useful tool to generate inspiration, an inspiration that will take us for unexpected ways. Undoubtedly the new thing is the way in which its creators have present it to the public.
mood.jpg
[/lang_en]

A mesma información visualizada doutra maneira: Spectra

A msnbc vén de lanzar Spectra, unha ferramenta construída en Flash que permite aos usuarios redefinir o concepto de “ver información” grazas á posibilidade que dá de construír un contorno orbital tridimensional. O Spectra permite aos usuarios configurar o contorno informativo a través de múltiples canles que aportan información temática, ás que se pode acceder a través dos titulares e imaxes que acompañan a cada unha das etiquetas que se moven na órbita definida polo usuario. É esta unha interesante experiencia na busca de novos formatos informativos.

[lang_gl]Novas fórmulas de relato dixital da man Charles Cumming e “The 21 Steps”[lang_es]Nuevas fórmulas de relato digital de la mano de Charles Cumming y “The 21 Steps”

[lang_gl]A editorial Penguin vén de dar un paso máis na experimentación coa narratividade no eido dos relatos dixitais ao incluir no seu sitio web unha historia de Charles Cumming titulada The 21 Steps na que se sitúa ao usuario no lugar onde transcorre a acción mediante un mashup de Google Maps.

Este relato está baseado no texto de intriga escrito por John Buchan titulado The 39 steps e supón o comezo dunha serie de 6 experiencias de relato dixital que Penguin quere por en marcha, nas que novos autores versionarán títulos clásicos e empregarán ferramentas da Web 2.0, ademais de contar coa colaboración dos usuarios da web. O obxectivo da editorial é o de crear novas fórmulas de narratividade dixital en cada unha das 6 historias que se propón sacar á luz.

[lang_es]La editorial Penguin acaba de dar un paso más en la experimentación con la narratividad en el terreno de los relatos digitales al incluir en su sitio web una historia de Charles Cumming titulada The 21 Steps en la que si sitúa al usuario en el lugar donde transcurre la acción mediante un mashup de Google Maps.

Este relato está basado en el texto de intriga escrito por John Buchan titulado The 39 steps y supone el inicio de una serie de 6 experiencias de relato digital que Penguin quiere por en marcha, en las que nuevos autores versionarán títulos clásicos y en las que se emplearán herramientas de la Web 2.0, además de contar con la colaboración de los usuarios de la web. El objetivo de la editorial es el de crear nuevas fórmulas de narratividad digital en cada una de las 6 historias que se propone sacar a la luz.