[lang_gl]Novos informes da WAN: compendio estatístico e análise da situación actual do panorama mediático con posibles vías de planificación[/lang_gl][lang_es]Nuevos informes de la WAN: compendio estadístico y análisis de la situación actual del panorama mediático con posibles vías de planificación[/lang_es]

[lang_gl]

Recentemente veñen de publicarse os novos informes da WAN elaborados no contexto do seu programa chamado Modelar el futuro del periódico. Por unha banda pódense consultar datos e interpretacións destes sobre a evolución dos medios dixitais de setenta compañías mundiais no “2008 World Digital Media Trends” e, por outra banda, o “Scenario Planning for Newspaper Companies” examina como os xornais poden valerse dun proceso de planificación de escenarios co obxectivo de anticipar os cambios nas forzas do mercado, a competencia, a audiencia e as novas tecnoloxías, contribuíndo a evitar así as posibles dificultades que puideran xurdir.

O punto de partida destes informes é o feito observable de que nos últimos anos a industria dos medios de comunicación ten sufrido un gran número de cambios a distintos niveis. Por unha banda, internos, no que fai referencia á construcción do discurso mediático e, por outra banda, déronse importantes cambios externos, coma o da dinámica do comportamento do usuario/lector.

Neste contexto, os medios on-line emerxen coma un novo ámbito do xornalismo e os editores traballan tendo en conta os escenarios que definen a industria mediática hoxe en día: estase a observar unha preocupante recesión no consumo de medios impresos por parte dos lectores ademais dun desinterés da industria publicitaria polo sector, pero ao mesmo temo, tamén se comproba que as oportunidades ofrecidas polas plataformas emerxentes (on-line ou telefonía móbil) son vías de negocio a explotar.

[/lang_gl] [lang_es]

Recientemente se han publicado los nuevos informes de la WAN elaborados en el contexto de su programa llamado Modelar el futuro del periódico. Por un lado, se pueden consultar datos e interpretaciones de estos datos sobre la evolución de los medios digitales de setenta compañías mundiales en el “2008 World Digital Media Trends” y, por otra parte, el “Scenario Planning for Newspaper Companies” examina cómo los periódicos pueden valerse de un proceso de planificación de escenarios con el objetivo de anticipar los cambios en las fuerzas del mercado, la competencia, la audiencia y las nuevas tecnologías, contribuyendo a evitar así las posibles dificultades que puedan surgir.

El punto de partida de estos informes es el hecho observable de que en los últimos años la industria de los medios de comunicación ha sufrido un gran número de cambios a distintos niveles: internos, si hacemos referencia a la construcción del discurso mediático y, por otra parte, también se han dado importantes cambios externos, como el que ha experimentado la dinámica del comportamiento del usuario/lector.

En este contexto, los medios on-line emergen como un nuevo ámbito del periodismo y los editores trabajan teniendo en cuenta los escenarios que definen a industria periodística hoy en día: se está observando una preocupante recesión en el consumo de medios impresos por parte de los lectores además de un desinterés de la industria publicitaria por el sector, pero al mismo temo, también se comprueba que las oportunidades ofrecidas por las plataformas emergentes (on-line o telefonía móvil) son vías de negocio a explotar.

[/lang_es]

Deixa un comentario