[lang_gl]Microxornalismo responsable de sucesos[/lang_gl][lang_es]Microperiodismo responsable de sucesos[/lang_es]

[lang_gl] Reseña do libro:
Periodismo de sucesos
Montse Quesada
Editorial Síntesis, 2007
A información sobre sucesos ocupa unha importante parte do menú informativo dos medios impresos, dos audiovisuais e dos cibermedios. As novas sobre sucesos violentos, sobre accidentes ou sobre catástrofes son protagonistas a diario na práctica totalidade dos medios de comunicación. Trátase dunha información demandada polos usuarios, moi seguida por diferentes segmentos de cidadáns en todos os soportes e cunhas mensaxes cargadas de impacto emocional. Estamos, pois, diante dunha modalidade de xornalismo que inflúe na opinión pública e, polo tanto, sobre o que hai un especial seguimento dos expertos para tentar melloralo, principalmente porque manexa cuestións tan delicadas como a dignidade, a intimidade, e a inocencia ou culpabilidade de persoas.
Os sucesos, que espertan interese pola ruptura coa normalidade que implican, poden tratarse cuns criterios profesionais de responsabilidade ou con certas frivolidades que, con certa frecuencia, vemos nalgúns medios de comunicación. Non hai dúbida que resulta fácil facer amarélesmo non só con este tipo de información, senón cos máis variados temas. Pero non é menos certo que o sensacionalismo que invade os territorios do xornalismo considerado serio fai estragos moitas veces cos sucesos como bandeira.
Nin que dicir ten que polas características da información que se trata dispoñemos, desde a segunda metade do século XX, dunha serie de preceptos e convencións que deben seguirse sempre que se busque ofrecer calidade informativa. Quizá por iso tamén hai que introducir actualizacións para afrontar a complexidade actual de calquera información. Algunhas ofrécenolas Montse Quesada no seu último libro, no que analiza moitas informacións publicadas e diferente cabeceiras e no que se ofrecen consellos para axudar aos xornalistas a tratar os sucesos con rigor e con honestidade profesional.
Neste libro para xornalistas e para futuros profesionais da comunicación, Quesada defende a vía da especialización como camiño para mellorar a información de sucesos. Sostén que para utilizar unha metodoloxía axeitada, o xornalista de sucesos precisa formación sobre os seguintes ámbitos: a criminoloxía, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, a Administración de Xustiza, o Dereito penal e procesal, e a psicoloxía e psiquiatría forenses. E propón un conxunto de técnicas específicas que garanten a calidade da mensaxe final.
O resultado do traballo de Montse Quesada é un manual moi útil para profesionais porque suxire novas vías para buscar información e para ofrecer contidos diferenciados e solventes. Estamos, pois, diante dun libro que chama a atención sobre o fácil que é facer sucesos con acentos sensacionalistas e ofrece fórmulas para que esta información, que ten tanta demanda nalgúns sectores cidadáns, responda aos principios básicos da calidade informativa.
[/lang_gl] [lang_es]Reseña del libro:
Periodismo de sucesos
Montserrat Quesada
Editorial Síntesis, 2007
La información sobre sucesos ocupa una importante parte del menú informativo de los medios impresos, de los audiovisuales y de los cibermedios. Las noticias sobre sucesos violentos, sobre accidentes o sobre catástrofes son protagonistas a diario en la práctica totalidad de los medios de comunicación. Se trata de una información demandada por los usuarios, muy seguida por diferentes segmentos de ciudadanos en todos los soportes y con unos mensajes cargados de impacto emocional. Estamos, pues, delante de una modalidad de periodismo que influye en la opinión pública y, por tanto, sobre la que hay un especial seguimiento de los expertos para intentar mejorarla, principalmente porque maneja cuestiones tan delicadas como la dignidad, la intimidad, y la inocencia o culpabilidad de personas.

Los sucesos, que despiertan interés por la ruptura con la normalidad que implican, pueden tratarse con unos criterios profesionales de responsabilidad o con ciertas frivolidades que, con frecuencia, vemos en algunos medios de comunicación. No hay duda que resulta fácil hacer amarillismo no sólo con este tipo de información, sino con los más variados temas. Pero no es menos cierto que el sensacionalismo que invade los territorios del periodismo considerado serio hace estragos muchas veces con los sucesos como bandera.

Ni que decir tiene que por las características de la información que se trata disponemos, desde la segunda mitad del siglo XX, de una serie de preceptos y convenciones que deben seguirse siempre que se busque ofrecer calidad informativa. Quizá por eso también hay que introducir actualizaciones para afrontar la complejidad actual de cualquier información. Algunas nos las ofrece Montse Quesada en su último libro, en el que analiza muchas informaciones publicadas y diferentes cabeceras y en el que se ofrecen consejos para ayudar a los periodistas a tratar los sucesos con rigor y con honestidad profesional.

En este libro para periodistas y para futuros profesionales de la comunicación, Quesada defiende la vía de la especialización como camino para mejorar la información de sucesos. Sostiene que para utilizar una metodología adecuada, el periodista de sucesos precisa formación sobre los siguientes ámbitos: la criminología, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia, el Derecho penal y procesal, y la psicología y psiquiatría forenses. Y propone un conjunto de técnicas específicas que garantizan la calidad del mensaje final.

El resultado del trabajo de Montse Quesada es un manual muy útil para profesionales porque sugiere nuevas vías  para bucar información y para ofrecer contenidos diferenciados y solventes. Estamos, pues, delante de un libro que llama la atención sobre lo fácil que es hacer sucesos con acentos sensacionalistas y ofrece fórmulas para que esta información, que tiene tanta demanda en algunos sectores ciudadanos, responda a los principios básicos de la calidad informativa.
[/lang_es]

Deixa un comentario