oSkope ou a busca visual

[lang_gl]Poucas veces se conseguira achegar a experiencia de recuperación de información dunha base de datos tanto ao método cotiá de rebuscar nunha pila de CDs nunha tenda de discos,por exemplo, ou á exploración de portadas nunha libraría.


oSkope é un proxecto que se mergulla no complicado mundo dos buscadores aportando unha idea que non é nova pero si novidosa na súa factura. Non é nova porque se trata da vella teima de achegar ao usuario á busca dixitalizada de elementos a través dunha interface que simule experiencias similares da vida cotiá, pero si é novidosa porque desta volta o proxecto non se queda nunha proxección metafórica de elementos visuais que simulan obxectos da realidade senón que, indo máis aló, propón realizar buscas dentro dun espazo que simula unha mesa de escritorio.

oSkope conta cun motor de busca que lle permite aos usuarios elixir entre catro fontes -libros en Amazon, vídeos en YouTube, artigos de segunda man en eBay e imaxes en Flickr- para logo presentar os elementos nun símil de espazo recoñecible por calquera: unha mesa onde se dispersan as portadas de discos, as dos libros, os vídeos ou artigos dispoñibles de segunda man. O usuario pode recoñecer as portadas dos elementos e dispoñelas en varios modos: lista, pila, cuadrícula ou gráfica. Cun só click de rato sobre as imaxes pódese acceder a máis información sobre os produtos e acceder á páxina da fonte orixe. Por todo isto, oSkope é un proxecto novidoso baseado nun vello anceio dos deseñadores.[/lang_gl] [lang_es]Pocas veces se había conseguido acercar la experiencia de recuperación de información de una base de datos tanto al método cotidiana de rebuscar en una pila de CDs en una tienda de discos,por ejemplo, o a la exploración de portadas en una librería.

oSkope es un proyecto que se sumerge en el complicado mundo de los buscadores aportando una idea que no es nueva pero sí novidosa en su factura. No es nueva porque se trata de la vieja manía de acercar al usuario a la busca digitalizada de elementos a través de una interface que simule experiencias similares de la vida cotidiana, pero sí es novidosa porque de esta vuelta el proyecto no se quieta en una proyección metafórica de elementos visuales que simulan objetos de la realidad sino que, yendo más allá, propone realizar buscas dentro de un espacio que simula una mesa de escritorio.

oSkope cuenta con un motor de busca que le permite a los usuarios elegir entre cuatro fuentes -libros en Amazon, venidlos en YouTube, artículos de segunda mano en eBay e imágenes en Flickr- para luego presentar los elementos en un símil de espacio recoñecible por cualquiera: una mesa donde se dispersan las portadas de discos, las de los libros, los vídeos o artículos disponibles de segunda mano. El usuario pode reconocer las portadas de los elementos y disponerlas en varios modos: lista, pila, cuadrícula o gráfica. Con un sólo click de ratón sobre las imágenes se pode acceder la más información sobre los productos y acceder a la página de la fuente origen. Por todo esto, oSkope es un proyecto novidoso basado en un véselo anceio de los diseñadores.

[/lang_es]

Deixa un comentario