[lang_gl]Jesús Timoteo: “A TV debería ter mecanismos de regulación parecidos aos do mundo das finanzas, como é o caso da bolsa de valores” (Aciveiro) [/lang_gl][lang_es]Jesús Timoteo: “La TV debería tener mecanismos de regulación parecidos a los del mundo de las finanzas, como es el caso de la bolsa de valores” (Aciveiro)[/lang_es][lang_en]Jesus Timoteo: “The TV should have regulatory mechanisms similar to those in the world of finance, such as the stock market” (Aciveiro)[/lang_en]

[lang_gl]O encontro que se celebrou no mosteiro de Aciveiro, no que participaron primeiras figuras do ámbito académico e comunicativo español, tratou temas relativos ao funcionamento e estruturación dos medios de comunicación públicos na Sociedade da Información.O obxectivo é “reflexionar sobre o debate permanente existente sobre os modelos de organización e xestión dos medios públicos”, como avanzaba Xosé López na presentación, ao tempo que “xurdirán posibles medidas a aplicar ás estruturas mediáticas que lles axuden a adaptarse ás condicións do panorama da Sociedade da Información e o Coñecemento no que lles tocou desenvolver a súa labor”.
“A TV debería ter mecanismos de regulación parecidos aos do mundo das finanzas, como é o caso da bolsa de valores”, Jesús Timoteo
O primeiro en tomar a palabra foi o catedrático da Universidade Complutense de Madrid Jesús Timoteo, que baixo o título Contexto histórico del nacimiento de los medios de comunicación públicos y desafíos en el actual panorama mediático de la Unión Europea trazou un marco cronolóxico da televisión pública en Europa. Así, os procesos que fan referencia á televisión propagandística dos primeiros anos do século XX, á posterior aparición das primeiras iniciativas privadas nos anos 20, ao proceso de desregulamentación xurdido a partires da década dos 80 e, por último, ao proceso dexenerativo que veñen sufrindo as televisións públicas nos últimos lustros foron o fío condutor da intervención de Timoteo.
O catedrático da Universidade Complutense demandou, no peche da súa ponencia, a necesidade de crear mecanismos reguladores para os medios públicos e, particularmente para a televisión, similares aos modelos de control existentes no mundo das finanzas e, concretamente, na bolsa de valores. Para Timoteo ademais, sería unha boa solución para o sistema de medios públicos que está “en crise”, que as televisións públicas se limitasen exclusivamente á información namentras que o “entretemento debería ser xestionado fundamentalmente polas televisións de titularidade privada”.

“A TV pública debe respetar as misións adquiridas como servizo público”, Ramón Zallo
O seminario continuou da man do catedrático de Comunicación Audiovisual da Universidade do País Vasco Ramón Zallo, que expuxo a situación da televisión pública nun contexto mediático caracterizado pola diversificación, a fragmentación e a privatización do mapa comunicativo español. Baixo o título Políticas públicas para RTV: una nueva institucionalización, o académico vasco puxo de manifesto a necesidade de entender o concepto de servizo público coma un mecanismo ao servizo da convivencia da sociedade e da cohesión social que debe ter como fins contribuír a fomentar a cultura e a lexitimar publicamente a lingua propia, ademais de ser vehículo de creación de opinión pública grazas á súa caracterización como elemento integrador da cidadanía.
A televisión concebida como servizo público debe estruturarse en relación a unhas misións determinadas que lle permitan acadar os fins propios de todo servizo público. Así, segundo apuntou Zallo, será determinante que as televisións públicas se convirtan nun espazo xerador de opinión pública que permita a integración socio-político-cultural de cada comunidade diferenciada como sociedade democrática.

“A eclosión de Internet representa a necesidade dunha nova regulación xurídica”, Marc Carrillo
O seguinte en intervir foi Marc Carrillo, catedrático de Dereito Constitucional da Universitat Pompeu Fabra e Conseller del Consell Consultiu, que afondou nas cuestións relativas ao Marco normativo de los medios de comunicación en la Europa del siglo XXI.
Carrillo afondou na lexislación estatal do ano 2006, que afecta ás comunidades autónomas restrinxindo o seu poder de xestión con respecto á lei anterior. O catedrático catalán contextualizou esta normativa enmarcándoa na reforma da lexislación europea relativa aos medios de comunicación do ano 2007, que destaca pola flexibilización das normas que regulan a publicidade e fomenta a autorregulación da mesma e pola distinción entre servizos lineais (recepción pasiva a través da televisión ou Internet) e non lineais (televisión á carta, por exemplo).

Bernardo Díaz-Nosty presentou a súa visión do modelo de televisión pública “sostible” baixo o título Los medios de comunicación públicos como dinamizadores de las industrias culturales. Unha televisión “sostible” é o modelo que propugna o catedrático da Universidade de Málaga Bernardo Díaz-Nosty. “temos a obrigación de defender un modelo de televisión que lle poidamos deixar aos nosos fillos” sentenciou o profesor Díaz-Nosty. Facendo unha metáfora co concepto da sostibilidade enerxética, expuxo os alicerces sobre os que hai que crear os novos modelos de medios públicos “que fomenten o debate, a formación e a calidade de vida”.

“O Canon en España debería custar uns 175 euros”, Francisco Campos
Baixo o título Panorama europeo de los modelos de producción y gestión de los medios públicos os profesores da Universidade de Santiago de Compostela, Francisco Campos e Xosé Soengas fixeron unha análise sobre a situación actual en España. O profesor Campos falou tamén dun estudio que realizou no que o prezo que lle debería corresponder a España se nalgún momento adoptase o canon pola Televisión Pública rondaría os 175 euros, un pouco menos da media europea. [/lang_gl] [lang_es]El encuentro que se celebró en el convento de Aciveiro, en el que participaron primeras figuras del ámbito académico y comunicativo español, trató temas relativos al funcionamiento y estruturación de los medios de comunicación públicos en la Sociedad de la Información.El objetivo es “reflexionar sobre el debate permanente existente sobre los modelos de organización y gestión de los medios públicos”, como avanzaba Xosé López en la presentación, al tiempo que “surgirán posibles medidas a aplicar a las estructuras mediáticas que les ayuden a adaptarse a las condiciones del panorama de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en el que les ha tocado desarrollar su labor”.

“La TV debería tener mecanismos de regulación parecidos a los del mundo de las finanzas, como es el caso de la bolsa de valores”, Jesús Timoteo
El primero en tomar la palabra fue el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Jesús Timoteo, que bajo el título Contexto histórico del nacimiento de los medios de comunicación públicos y desafíos en el actual panorama mediático de la Unión Europea trazó un marco cronológico de la televisión pública en Europa. Así, los procesos que hacen referencia a la televisión publicitaria de los primeros años del siglo XX, a la posterior aparición de las primeras iniciativas personales en los años 20, al proceso de desregulamentación surgido a partir de la década de los 80 y, por último, al proceso degenerativo que vienen sufriendo las televisiones públicas en los últimos lustros fueron el hilo conductor de la intervención de Timoteo.
El catedrático de la Universidad Complutense demandó, en el cierre de su ponencia, la necesidad de crear mecanismos reguladores para los medios públicos y, particularmente para la televisión, similares a los modelos de control existentes en el mundo de las finanzas y, concretamente, en la bolsa de valores. Para Timoteo, además, sería una buena solución para el sistema de medios públicos que está “en crisis”, que las televisiones públicas se limitaran exclusivamente a la información mientras que el “entretenimiento debería ser gestionado fundamentalmente por las televisiones de titularidad personal”.

“La TV pública debe respetar las misiones adquiridas como servicio público”, Ramón Zallo
El seminario continuó de la mano del catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco Ramón Zallo, que expuso la situación de la televisión pública en un contexto mediático caracterizado por la diversificación, la fragmentación y la privatización del mapa comunicativo español. Bajo el título Políticas públicas para RTV: una nueva institucionalización, el académico vasco puso de manifiesto la necesidad de entender el concepto de servicio público como un mecanismo al servicio de la convivencia de la sociedad y de la cohesión social que debe tener como fin contribuir a fomentar la cultura y a legitimar publicamente la lengua propia, además de ser vehículo de creación de opinión pública gracias a su caracterización como elemento integrador de la ciudadanía.
La televisión concebida como servicio público debe estructurarse en relación a unas misiones determinadas que le permitan conseguir los fines propios de todo servicio público. Así, como apuntó Zallo, será determinante que las televisiones públicas se conviertan en un espacio generador de opinión pública que permita la integración socio-político-cultural de cada comunidad diferenciada como sociedad democrática.

“La eclosión de Internet representa la necesidad de una nueva regulación jurídica”, Marc Carrillo
El siguiente en intervenir fue Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra y Conseller del Consell Consultiu, que profundizó en las cuestiones relativas al Marco normativo de los medios de comunicación en lana Europa del siglo XXI.
Carrillo se zambulló en la legislación estatal del año 2006, que afecta a las comunidades autónomas restringiendo su poder de gestión con respecto a la ley anterior. El catedrático catalán contextualizó esta normativa enmarcándola en la reforma de la legislación europea relativa a los medios de comunicación del año 2007, que destaca por la flexibilización de las normas que regulan la publicidad y fomenta la autorregulación de la misma y por la distinción entre servicios lineales (recepción pasiva a través de la televisión o Internet) y no lineales (televisión a la carta, por ejemplo).

Bernardo Díaz-Nosty presentó su visión del modelo de televisión pública “sostenible” bajo el título Los medios de comunicación públicos como dinamizadores de las industrias culturales. Una televisión “sostenible” es el modelo que propugna el catedrático de la Universidad de Málaga Bernardo Díaz-Nosty. “Tenemos la obligación de defender un modelo de televisión que le podamos dejar a nuestros hijos” sentenció el profesor Díaz-Nosty. Haciendo una metáfora con el concepto de la sostenibilidad energética, expuso los pilares sobre los que hay que crear los nuevos modelos de medios públicos “que fomenten el debate, la formación y la calidad de vida”.

“El Canon en España debería costar unos 175 euros”, Francisco Campos
Bajo el título Panorama europeo de los modelos de producción y gestión de los medios públicos los profesores de la Universidad de Santiago de Compostela, Francisco Campos y Xosé Soengas hicieron un análisis sobre la situación actual en España. El profesor Campos habló también de un estudio que realizó en el que el precio que le debería corresponder a España se en algún momento adoptara el impuesto por la Televisión Pública rondaría los 175 euros, un poco menos de la media europea. [/lang_es] [lang_en]The meeting which was held at the convent Aciveiro, attended by leading figures from academia and communicative Spanish, addressed issues relating to the operation and estruturación of public media in the information Información.El goal is to “reflect on The ongoing debate on the existing models of organization and management of the public media, “such as moving Xosé Lopez in the presentation, while” possible measures will emerge to implement the structures of media to help them adapt to conditions of panorama of the Information Society and Knowledge in which they conduct their work has touched. ”

“The TV should have regulatory mechanisms similar to those in the world of finance, such as the stock market,” Jesus Timoteo
The first to speak was a professor at the Universidad Complutense de Madrid Jesus Timoteo, who under the title Contexto histórico del nacimiento de los medios de comunicación públicos y desafíos en el actual panorama mediático de la Unión Europea drew up a chronological framework of television public in Europe. Thus, the processes that refer to television advertising in the early years of the twentieth century, the subsequent emergence of the first personal initiatives in the 20s, the process of desregulamentación emerged from the 80s, and finally , The degenerative process that public service broadcasters have suffered in recent decades were the common thread running through the intervention of Timothy.
The professor at the Complutense University sued in the closure of his paper, the need to establish regulatory mechanisms for public and the media, particularly television, similar to models of control in the financial world and, specifically, the stock market. To Timothy, moreover, would be a good solution for the system of public media that he is “in crisis” that public television should be limited solely to information while the “entertainment should be managed primarily by television stations owned personal.”

“The public TV should respect the mission learned as a public service,” Ramon Zallo
The seminar continued from the hand of the professor of Audiovisual Communication at the University of the Basque Country Zallo Ramon, who described the situation of public television media in a context characterized by diversification, fragmentation and privatization of the map communicative Spanish. Under the heading Políticas públicas para RTV: una nueva institucionalización, the academic Basque highlighted the need to understand the concept of public service as a mechanism to serve the coexistence of society and social cohesion that should seek to contribute to promote the culture and language legitimizing the publicly own, apart from being a vehicle for creating public opinion thanks to its characterization as an integrator of citizenship.
Television conceived as a public service should be structured in relation to some specific missions that will enable it to achieve the aims of any public service. Thus, as pointed Zallo, will be determining which public television will become a generator of public opinion that allows the integration socio-political-cultural context of each distinct community as a democratic society.

“The emergence of the Internet represents the need for a new legal regulation,” Marc Carrillo
The next speaker was Marc Carrillo, a professor of constitutional law at the Universitat Pompeu Fabra and Consultiu Councilor of the council, which elaborated on Marco normativo de los medios de comunicación en lana Europa del siglo XXI. Carrillo was dipped in the 2006 state legislation that affects state government restricting their power management with respect to the previous law. The professor Catalan rules contextualized this framing it in the reform of European legislation concerning the media in the year 2007, which is notable for the relaxation of the rules governing advertising and promoting self-regulation of the same and the distinction between linear (passive reception from television or the Internet) and non-linear (on-demand television, for example).

Bernardo Diaz-Nosty presented his vision of the model of public television “sustainable” under the title Los medios de comunicación públicos como dinamizadores de las industrias culturales .
A television “sustainable” is the model advocated by the professor at the University of Malaga Bernardo Diaz-Nosty. “We have an obligation to defend a model of television that we can leave our children” said Professor Diaz-Nosty. Making a metaphor with the concept of energy sustainability, presented the pillars on which we must create new models of public media “that foster debate, training and quality of life.”

“The Canon in Spain should cost around 175 euros,” Francisco Campos
Under the title Panorama europeo de los modelos de producción y gestión de los medios públicos professors at the University of Santiago de Compostela, Francisco Campos and Xosé Soengas did an analysis on the current situation in Spain. Professor Fields also spoke of a study in which the price that it should belong to Spain at some stage adopt the tax by Public Television be around 175 euros, slightly less than the European average.[/lang_en]

Deixa un comentario