[lang_gl]Foro de Debate: ‘Galicia na Sociedade do Coñecemento’ [lang_es]Foro de Debate: ‘Galicia en la Sociedad del Conocimiento’ [lang_en]Forum: ‘ Galicia in the Knowledge Society ‘

[lang_gl]O Consello da Cultura Galega organiza este encontro que pretende facer unha achega á situación de Galicia na sociedade do coñecemento

O foro de debate ‘Galicia na Sociedade do Coñecemento’ abordará a situación de Galicia na sociedade do coñecemento dende tres perspectivas: económica, sociolóxica e tecnolóxica. Seguindo eses puntos de vista, o encontro organízase arredor de tres temas centrais: Galicia e a globalización, os cidadáns na sociedade da información, Galicia e as tecnoloxías da información e do coñecemento.

O encontro celébrase nun momento no que a sociedade do coñecemento convértese cada vez máis nun elemento central da vida das sociedades desenvolvidas contemporáneas, tanto nos aspectos sociais como nos económicos e culturais. Na base deste fenómeno está a gran revolución tecnolóxica da información producida nas últimas tres décadas, período en que a extraordinaria multiplicación da capacidade de distribuír fluxos de información foi proporcional á división dos seus custos. A chamada globalización económica e súa principal manifestación, a financeira, non se explican sen ese dato, o mesmo que ocorre co cambio nos costumes e hábitos de amplos sectores da poboación.

O foro, coordinado por Domingo Docampo, celébrase na sede do Consello da Cultura Galega os vindeiros días 3 e 4 de abril. A asistencia é gratuíta previa inscripción na páxina web do Consello: http://www.consellodacultura.org/

[lang_es]El Consello da Cultura Galega organiza este encuentro que pretende servir de acercamiento a la situación de Galicia en la sociedad del conocimiento

El foro de debate ‘Galicia en la Sociedad del Conocimiento’ abordará la situación de Galicia en la sociedad del conocimiento desde tres perspectivas: económica, sociológica y tecnológica. Siguiendo esos puntos de vista, el encuentro se organiza alrededor de tres temas centrales: Galicia y la globalización, los ciudadanos en la sociedad de la información, Galicia y las tecnologías de la información y del conocimiento.

El encuentro se celebra en un momento en el que la sociedad del conocimiento se convierte cada vez más en un elemento central de la vida de las sociedades desarrolladas contemporáneas, tanto en los aspectos sociales como en los económicos y culturales. En la base de este fenómeno está la gran revolución tecnológica de la información producida en las últimas tres décadas, período en que la extraordinaria multiplicación de la capacidad de distribuir flujos de información fue proporcional a la división de sus costes. La llamada globalización económica y su principal manifestación, la financiera, no se explican sin ese dato, lo mismo que ocurre con el cambio en las costumbres y hábitos de amplios sectores de la población.

El foro, coordinado por Domingo Docampo, se celebra en la sed del Consello da Cultura Galega los próximos días 3 y 4 de abril. La asistencia es gratuita previa inscripción en la página web del Consello: http://www.consellodacultura.org/

[lang_en]The Consello da Cultura Galega organizes this meeting that tries to be an approximation to the situation of Galicia in the knowledge society .
The forum ‘ Galicia in the Society of the Knowledge ‘ will approach the situation of Galicia in the knowledge society from three perspectives: economic, sociological and technological. Following these points of view, the meeting organizes three central topics: Galicia and the globalization, the citizens in the information society , Galicia and the information and knowledge technologies .

The meeting is celebrated in a moment in which the knowledge society turns increasingly into a central element of life of the developed contemporary societies, so much into the social aspects as in economic and cultural. In the base of this phenomenon there is the great technological revolution of the information produced in the last three decades, period in which the extraordinary multiplication of the aptitude to distribute flows of information was proportional to the division of hiscosts. The so called economic globalization and his principal manifestation, the financier, do not explain without this information the same as it happens with the change in the customs and habits of wide sectors of the population.
The forum coordinated by Domingo Docampo, is celebrated next 3rd and 4th of April. The assistance is free previous inscription in the web page of the Council: http:// www.consellodacultura.org/

Deixa un comentario