Avance e converxencia da Sociedade da Información en América Latina

O informe Iberoamérica ante a Sociedade da Información, auspiciado polo Departamento de Análise e Prospectiva da Fundación France Telecom España, supón unha primeira aproximación ao grao de progreso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Iberoamérica. O obxectivo primixenio e cardinal desta análise monográfica é o de reflectir a situación actual dos principais indicadores que definen o avance do desenvolvemento da Sociedade da Información en cinco países da rexión: Arxentina, Brasil, Chile, Colombia e México-.

Aínda que os gobernos destas nacións están a traballar para dar solución aos tres grandes desafíos que han de acometer nos albores do século XXI: paliar a Fenda dixital, desenvolver a Administración electrónica e conseguir unha industria do software competitiva a nivel internacional, o certo é que os indicadores que definen a SI reflicten que a converxencia cos países máis avanzados aínda está lonxe.

Unha vez demostrada a importancia político-estratéxica e económica da Sociedade da Información e do proceso de converxencia, resulta fundamental o papel dos gobernos dos países en vías de desenvolvemento. Para iso, as nacións obxecto deste estudo -e, por extensión, todas as da rexión iberoamericana- deberán acometer retos tales como mellorar o acceso cidadán ás TIC, superar a súa escasa capacidade en I+D ou a migración masiva de man de obra especializada.

A pesar do feito innegable de que os cinco países analizados -aínda que con grandes diferenzas entre eles atópanse aínda moi lonxe da converxencia con EEUU ou os países da Unión Europea, as taxas de crecemento dos principais indicadores e o apoio decidido dos gobernos á implantación das novas tecnoloxías permiten presaxiar unha diminución progresiva da distancia que os separa. O compromiso, a coordinación e a colaboración entre os distintos axentes implicados -a saber: os gobernos, as universidades, as empresas e a sociedade civil no seu conxunto- permitirán, se son aplicados dun modo frutífero a plena integración dos países do cono sur no novo contexto da Economía do Coñecemento.

Deixa un comentario