[lang_gl]Dos mass media aos self media, conclusións do V Congreso Internacional Comunicación y Realidad[/lang_gl][lang_es]De los mass media a los self media, conclusiones del V Congreso Internacional Comunicación y Realidad[/lang_es]

[lang_gl]Durante os días 22 e 23 celebrouse en Barcelona, na Facultat de Comunicació Blanquerna da Universitat Ramon Llull, o V Congreso Internacional Comunicación y Realidad.

As sesións do encontro estiveron distribuidas en torno a tres eixos de discusión centrais: La hibridació de la informació por unha banda, Metamorfosi de l’espai mediàtic: mitjans de comunicació i democràcia (De les masses als públics) por outra banda, por último Generació digital: oportunitats i riscos dels públics. La transformació dels usos comunicatius.

Unha vez que os participantes expuxeron as súas comunicacións certos aspectos do panorama comunicativo saíron á luz e foron motivo de debate. Así, constatouse que o final da cultura de masas xa está aquí e que os mass media deixaron paso aos self media, medios personalizados e adaptados ás necesidades duns públicos cada vez máis heteroxéneos.

O papel de Internet neste cambio é crucial, xa que permitiu a aparición de moitas experiencias novas no ecosistema comunicativo nun contexto de metamorfose social onde a importancia das TIC é claramente definitoria.

Neste contexto onde as TIC son pedra alicerce dos cambios socias e Internet se sitúa moitas veces no epicentro do dinamismo social, pódese observar como distitnas xeracións de individuos converxen na rede. Porén, este feito non implica a aparición dunha sociedade universal de diálogo, senón que moitas desas xeracións ou colectivos acaban constituíndo comunidades autoreferenciais, pechadas, dando lugar a un curioso paradoxo: a máxima apertura comunicativa que supón Internet pode acabar debuxando un mapa mundial de colectivos pechados.

Co furacán de cambios e transformacións sociais que a sociedade está a vivir -moitos deles provocados polas TIC e, máis concretamente, nacidos na rede Internet- é complicado aventurar de forma taxativa os roteiros polos que o futuro levará aos medios, aos profesionais e á sociedade. [/lang_gl] [lang_es]Durante los días 22 y 23 se celebró en Barcelona, en la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, el V Congreso Internacional Comunicación y Realidad.

Las sesiones del encuentro estuvieron distribuidas alrededor de tres ejes de discusión centrales: La hibridació de la informació por unha banda, Metamorfosi de l’espai mediàtic: mitjans de comunicació i democràcia (De les masses als públics) por outra banda, por último Generació digital: oportunitats i riscos dels públics. La transformació dels usos comunicatius.

Una vez que los participantes expusieron sus comunicaciones ciertos aspectos del panorama comunicativo salieron a la luz y fueron motivo de debate. Así, se constató que el final de la cultura de masas ya está aquí y que los mass media han dejado paso a los self media, medios personalizados y adaptados a las necesidades de unos públicos cada vez más heterogéneos.

El papel de Internet en este cambio es crucial, ya que ha permitido la aparición de muchas experiencias nuevas en el ecosistema comunicativo en un contexto de metamorfosis social donde la importancia de las TIC es claramente definitoria.

En este contexto donde las TIC son piedra de toque de los cambios sociales e Internet se sitúa muchas veces en el epicentro del dinamismo social, se puede observar cómo distitnas generaciones de individuos convergen en la red. Sin embargo, este hecho no implica la aparición de una sociedad universal de diálogo, sino que muchas de esas generaciones o colectivos acaban constituyendo comunidades autoreferenciales, cerradas, dando lugar a una curiosa paradoja: la máxima apertura comunicativa que supone Internet puede acabar dibujando un mapa mundial de colectivos cerrados.

Con el huracán de cambios y transformaciones sociales que la sociedad está viviendo -muchos de ellos provocados por la TIC y, más concretamente, nacidos en la red Internet- es complicado aventurar de forma taxativa los caminos por los que el futuro llevará a los medios, a los profesionales y a la sociedad.
[/lang_es]

Deixa un comentario