[lang_gl]“Os xornais locais e os especializados teñen moito futuro”, Tim O’Reilly[/lang_gl][lang_es]“Los periódicos locales y los especializados tienen mucho futuro”, Tim O’Reilly[/lang_es][lang_en]»The local newspapers and the specialized ones have much future», Tim O’Reilly[/lang_en]

[lang_gl]Tim O’Reilly, o que fora un dos creadores do concepto da Web 2.0, avanzou cuestións interesantes que afectan a Internet e aos seus usuarios hoxe en día no marco da Conferencia Internacional de Software Libre que se está a celebrar en Málaga.
O’Reilly, nunha entrevista concedida ao xornal Público, e preguntado polas posibilidades que teñen de subsistencia os medios tradicionais, asegura que hai dous tipos dos clásicos medios de comunicación de masas que teñen futuro: os xornais locais e os especializados en determinadas áreas do coñecemento ou ideas.
Afondando un pouco nas cuestións máis actuais referentes á rede de redes, O’Reilly comenta o poder das redes sociais, que moven millóns de usuarios e que, grazas á súa habilidade para obter beneficios duns poucos deses usuarios, están a presentar resultados económicos moi positivos.
Finalmente, o polifacético irlandés asegura que o devir da rede estará marcado pola conexión móvil dende calquera dispositivo e mostra o seu escepticismo sobre as posibilidades da Web semántica, xa que a Web 2.0 está a cumprir moitas das expectativas coas que se adornaba a súa chegada.
Vista o blog de O’Reilly
Accede á entrevista completa[/lang_gl] [lang_es]Tim O’Reilly, el que fuera uno de los creadores del concepto de la Web 2.0, avanzó cuestiones interesantes que afectan a Internet y a sus usuarios hoy en día en el marco de la Conferencia Internacional de Software Libre que se está celebrando en Málaga.
O’Reilly, en una entrevista concedida al periódico Público, y preguntado por las posibilidades que tienen de subsistencia los medios tradicionales, asegura que hay dos tipos de los clásicos medios de comunicación de masas que tienen futuro: los periódicos locales y los especializados en determinadas áreas del conocimiento o ideas.
Ahondando un poco en las cuestiones más actuales referentes a la red de redes, O’Reilly comenta el poder de las redes sociales, que mueven millones de usuarios y que, gracias a su habilidad para obtener beneficios de unos pocos de esos usuarios, están presentando resultados económicos muy positivos.
Finalmente, el polifacético irlandés asegura que el devenir de la red estará marcado por la conexión móvil desde cualquier dispositivo y muestra su escepticismo sobre las posibilidades de la Web semántica, ya que la Web 2.0 está cumplir muchas de las expectativas con las que se adornaba su llegada.
Vista el blog de O’Reilly
Accede a la entrevista completa[/lang_es] [lang_en]Tim 0’Reilly, that was one of the creators of Web 2.0 concept, advanced interesting questions that affect Internet and to its users in day in the frame of the Conference the International of Free Software that is being celebrated in Malaga. O’Reilly, in one interview granted to the Public newspaper, and asked for the possibilities that have of subsistence traditional newspapers, assures that there are two types of classic mass media of masses that have future: media specialized in certain areas or the local newspapers. Deepening a little in the referring present questions to the network of networks, O’Reilly comments the power of the social networks, that move million users and who, thanks to its ability to obtain benefits of few of those users, are presenting very positive economic results. Finally, the polifacetic irish man assures that happening of the network it will be marked by the movable connection from any device and shows its skepticism on the possibilities of the semantic Web, since Web 2.0 it is fulfilling many of the expectations with which its arrival was adorned.
0’Reilly´s blog
Go to complete interview[/lang_en]

Deja un comentario